Chủ tài khoản: Nguyễn Vủ Bằng

STK: 0511.000.425.151

Ngân hàng: Vietcombank Chi nhánh 5 TP.HCM